Statut

STATUT FUNDACJI

Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań„

Tekst jednolity uwzględniający : treść statutu przyjętą przez Fundatora z dnia 30.05.2007r. zmiany dokonane Uchwałą Fundatora z dnia 01.02.2012r.

Rozdział I Postanowienia Ogólne

§1. Katarzyna Ostrowska-Cieślik zwana dalej Fundatorem, przed notariuszem mgr Grażyną Wróbel w Kancelarii Notarialnej s.c. Grażyna Wróbel, Andrzej Letkiewicz z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 311,ustanowiła aktem notarialnym spisanym w dniu 29.05.2007r.

Fundację o nazwie Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań” zwana dalej Fundacją.

§ 2. Fundacja nabędzie osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także za granicą. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

§ 5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej

§ 6 Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego- logo Fundacji. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

W swojej działalności dla celów statutowych Fundacja posługuje się mediami elektronicznymi, w szczególności własną stroną internetową i pocztą elektroniczną, a także współpracuje ze środkami masowego przekazu w sprawach mieszczących się w zakresie działania Fundacji.

Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne i reklamowe dotyczące zakresu jej działalności . W swoich materiałach informacyjnych i reklamowych Fundacja może zamieszczać informacje o swoich dobroczyńcach i sponsorach za ich uprzednio wyrażoną pisemnie zgodą. Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

§ 7. Podstawowym celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym jak i niniejszym Statucie jest: ochrona zwierząt i ich praw. leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi , pokrzywdzonymi lub porzuconymi oraz pomoc adopcyjna ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez program sterylizacji i kastracji propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.

Obok celu podstawowego działalność Fundacji obejmuje także: wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw; przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami (Policja, Straż Miejska) w celu wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń, których przedmiotem są zwierzęta oraz pomoc w doprowadzeniu do osądzenia i ukarania przez odpowiednie organy osób, które w.w. czynów się dopuściły, jak też występowanie przed sądami i odpowiednimi organami w sprawach dotyczących ochrony praw zwierząt, w tym – w charakterze podmiotu wykonującego prawa strony w rozumieniu art. 39 § 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.03.106.1002); działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, poszanowania dla środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości społeczeństwa dotyczącej ochrony życia i praw zwierząt; promocję i organizację wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.

§8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: przechowywanie zwierząt bezdomnych, porzuconych, przekazanych Fundacji drogą umowy darowizny lub wykupionych przez Fundację; współfinansowanie w wybranych (przez Fundacje) przypadkach pobytu zwierząt bezdomnych lub wymagających specjalnej troski w domach tymczasowych dla zwierząt bezdomnych prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji , wskazanych przez Fundację: hotelach dla zwierząt lub w szpitalach weterynaryjnych; działalność adopcyjna (poszukiwanie nowych opiekunów dla zwierząt bezdomnych, kwalifikacja do adopcji, kontrole poadopcyjne); diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozostających pod opieka Fundacji; wspieranie schronisk komunalnych; realizowanie programu darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt bezpańskich; organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów na temat ochrony praw zwierząt, propagowanie idei „zwierzę nie jest rzeczą” oraz odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami;. organizowanie wystaw kulturalnych, akcji propagandowych oraz edukacyjnych mających na celu rozpowszechnianie postaw przyjaznych zwierzętom domowym , jak i wolno żyjącymi oraz ochrony ich środowiska w tym także za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw, prowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu potrzeb i możliwości ograniczania bezdomności zwierząt.

Działalność wymieniona w § 7. jest wyłączną działalnością statutową Fundacji. Cele Fundacji realizowane są na rzecz ogółu społeczności, mogą być także realizowane na rzecz określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta będzie wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Dotyczy to w szczególności działalności charytatywnej zmierzającej do poprawy warunków sanitarnych i bytowych zwierząt w ubogich gospodarstwach wiejskich.

§9. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację jest: 01.49.Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych 75.00.Z Działalność weterynaryjna 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby 98.20.Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację jest: 01.49.Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 63.12.Z Działalność portali internetowych 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 75.00.Z Działalność weterynaryjna 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 10. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 11. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizacji zadań publicznych zleconych, konsultowania projektów aktów normatywnych. Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 12. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset ) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych. Zabrania się: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”, przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystania majątku Fundacji na rzecz, członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) funduszu założycielskiego, b) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych, c) dotacji i subwencji, d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, e) dochodów z praw majątkowych Fundacji, f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, g) dochodów z lokat kapitałowych. h) dochodów z działalności gospodarczej i) nawiązek orzekanych przez sądy karne.

§ 13. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 14. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych i działalność pożytku publicznego.

§ 15. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi. Rozdział IV Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 16. Przedmiotem działalności gospodarczej wg PKD jest: 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 14.14.Z Produkcja bielizny 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 58.11.Z Wydawanie książek 58.13.Z Wydawanie gazet 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 74.20.Z Działalność fotograficzna 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizacje celów statutowych fundacji o których mowa w §7. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne. Z kwoty stanowiącej majątek założycielski Fundacji wskazany w akcie notarialnym, o którym mowa w §1 statutu , na działalność gospodarczą przeznacza się 1000 zł Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. Przed rozpoczęciem działalności przez Fundację w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienie , jeśli to będzie wymagane przez przepisy prawa. Rozdział V Organy Fundacji

§ 17. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji

§ 18. Zarząd Fundacji tworzą jego Fundator oraz osoby powołane przez Zarząd w drodze uchwały. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, powołanych na okres 4 letniej Kadencji. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator w składzie: Katarzyna Ostrowska-Cieślik – Prezes Zarządu Fundacji Piotr Cieślik – Wiceprezes Zarządu Fundacji Anna Woźniak – Członek Zarządu Fundacji Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą uchwałą Zarząd na zwołanym w tym celu posiedzeniu. Członek Zarządu może pełnić swoje funkcje przez kolejne kadencje. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej dwóch jego członków oraz obligatoryjnie Prezes Zarządu. Prezes jest wykonawcą uchwał Zarządu i nie może przekraczać uprawnień wynikających z tych uchwał Członkowie zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora z ważnych przyczyn.

Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień zastrzeżonych dla Fundatorów na mocy niniejszego Statutu w szczególności w zakresie powoływania Zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.

§ 20. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 21. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Fundatora, dotyczących Fundacji , a w szczególności: uchwalanie wieloletnich i rocznych planów finansowych, administrowanie i sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji, tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji, sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich Fundatorowi przed złożeniem właściwemu ministrowi, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej, inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji; podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, likwidacji; lub połączenia Fundacji.

§ 22. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, w przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej pisemnej zgody Fundatora: sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie, obciążenie lub darowanie jakimkolwiek osobom jakiegokolwiek składnika majątku Fundacji, rozporządzenie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 2500 zł, wszelkie nabycie majątku o wartości przekraczającej 10.000 złotych,

§ 23. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 24. Rada Fundacji składa się z 3 (trzy) do 5 (pięć) osób. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wskazane przez Fundatora oraz osoby powołane w jej skład w drodze wyboru przez Radę Fundacji. Pierwszą Radę Fundacji powołuje fundator w składzie: p. Wanda Dul – Przewodniczący Rady Fundacji p. Halina Binkowska – Sekretarz Rady Fundacji p. Karolina Liberka – Członek Rady Fundacji Pracą Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Zarząd Fundacji . Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej funkcję członka Rady Fundacji. Odwołanie członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji z ważnych przyczyn. Odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji następuje w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów. Każdy Członek Rady ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.

Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących: przyjęcia do Rady Fundacji nowego członka, zatwierdzenia budżetu, zmiany statutu oraz rozwiązania Fundacji, które zapadają większością 2/3 głosów. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz do roku nie później jednak niż do dnia 20 grudnia.

Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisane przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Zarządu Fundacji Członkowie Rady Fundacji: nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu służbowej. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8. pkt. 8. Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz.306 z 2001 z późniejszymi zmianami). Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji, e) opiniowanie na wniosek Fundatora rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz innych czynności realizowanych przez Zarząd Fundacji. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich uprawnień kontrolnych jest uprawniona do: a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, b) żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień. Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 25. Fundator może zmienić statut Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

§ 26. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. Do obowiązków Likwidatora należy: zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji, spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.

Likwidacja nie może być prowadzona w sposób sprzeczny z celami statutowymi Fundacji, w szczególności sprzedaż zwierząt stanowiących własność Fundacji dopuszczalna jest wyłącznie na rzecz osób fizycznych lub prawnych, których działalność nie jest sprzeczna z celami statutowymi Fundacji. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

§27 W przypadku likwidacji Działalności Gospodarczej Fundacji środki pozostałe po likwidacji zakładu przekazuje się na cele statutowe Fundacji Do likwidacji należy stosować odpowiednio przepisy kodeksu handlowego.

§28 Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. 91.46.2003 z poź. zm.); Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z 2003 roku , z poź. zm.) Statut wchodzi z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy Wydział X Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Fundator: Katarzyna Ostrowska-Cieślik

Share This